Reprezentační fotka

Prohlášení o zpracování osobních údajů společnosti Flash Steel Power, a.s.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Společnost Flash Steel Power, a.s, Martinovská 3168/48, IČ: 25861697, DIČ: CZ25861697 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3168, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, sociální sítě, vizitky aj.)
 • třetí osoby pouze na základě plnění zákonných povinností
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů

V. Kategorie subjektů údajů

 • uchazeč o zaměstnání
 • zaměstnanec
 • zákazník
 • dopravce
 • dodavatel produktu nebo služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

 • zpracovatel (interní, externí)
 • finanční ústavy
 • orgány veřejné moci v rámci v rámci plnění svých povinností
 • státní orgány a plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • obchodní partneři (dodavatelé, zákazníci)
 • další příjemci

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • vedení personální a mzdové agendy
 • plnění pracovních povinností
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • plnění zákonných povinností ze strany správce

 

VIII.  Přístup k osobním údajům a jejich zveřejnění

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce, zpracovatel a případně též třetí osoby, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí pověření pracovníci správce a je prováděno v sídle správce, popř. v jeho provozovnách, příp. zpracovatelem.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných Smlouvách, ve Spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Dále správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

XI. Práva subjektů údajů

1)      V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

2)      Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1) shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1), má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1) nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Více viz interní dokument MP Ochrana osobních údajů ve společnosti Flash Steel Power, a.s.

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení uchazeči,

děkujeme za Váš zájem o nabízenou pracovní pozici u naší společnosti Flash Steel Power, a.s. se sídlem Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ 25861697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 3168.

Prostřednictvím tohoto informačního memoranda Vás chceme seznámit s tím, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s výběrovým řízením. Společnost Flash Steel Power, a.s. je správcem Vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Pro informace o zpracování osobních údajů v rámci výběrového řízení nás můžete kontaktovat:

E-mailem: prace@flashsteel.cz

Telefonicky: 596 901 717 - a to vždy v pondělí a ve středu, od 8:00 do 14:00 hodin.

 

1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, titul, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail a další relevantní osobní údaje;

údaje související s nabízenou pracovní pozicí: název pracovní pozice, kvalifikační požadavky na danou pracovní pozici;

profesní údaje: předchozí zaměstnavatelé, pracovní pozice, vzdělání, zkušenosti, další relevantní údaje obsažené v životopisu a sdělené při pracovním pohovoru;

podobizna: veškeré osobní údaje zjistitelné ze zachycené podobizny na fotografii (je-li součástí životopisu);

údaje o záznamech v rejstříku trestů (je-li nezbytné pro danou pracovní pozici): výpis z rejstříku trestů;

zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje): informace o invaliditě a další relevantní osobní údaje.

 

2. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Vaše osobní údaje získáváme zejména od Vás, zpravidla prostřednictvím zaslaného životopisu, a to za účelem výběru vhodného uchazeče. V některých případech získáváme osobní údaje od třetích osob (např.  našich zaměstnanců, Vašich předchozích zaměstnavatelů, personální agentury) nebo z veřejně přístupných zdrojů:

• z obchodního rejstříku;

• z živnostenského rejstříku;

• z profesních sociálních sítí.

 

3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME A JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme jen v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu, tj. pouze po dobu trvání výběrového řízení (maximálně však 2 měsíce).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

• výběru vhodného uchazeče;

• našich oprávněných zájmů.

Ochrana majetku, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do našich objektů.

V společnosti Flash Steel Power a.s. jsou z bezpečnostních důvodů nainstalovány kamerové systémy. O umístění kamer jste vždy informováni prostřednictvím informační cedule při vstupu do monitorovaného prostoru. Kamerové záznamy jsou uchovávány nejdéle po dobu 10 dnů. V případě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení. Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány.

 

4. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME?

V případě, že Vám pracovní pohovor u nás zprostředkoval Úřad práce České republiky, zasíláme mu zpět informace o tom, zda s Vámi byla uzavřena smlouva či nikoliv. V případě, že Vám pracovní pohovor u nás zprostředkovala personální agentura, je správcem Vašich osobních údajů tato personální agentura.

 

5. JAK VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme manuálně v papírové nebo elektronické podobě. Zpracovávají je naši pověření zaměstnanci. Učinili jsme taková opatření, aby Vaše osobní údaje nemohly být zneužity, a aby zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování můžete využít následujících práv:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům.

b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut).

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost.

f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7, tel.: 234 665 111 (ústředna), internetové stránky: www.uoou.cz.

 

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (viz uvedený kontakt).

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Poslední aktualizace proběhla 24.5.2018